Objednávka přepravy

ABANAR s.r.o. IČO: 29301530
Zahradní 524 DIČ: CZ29301530
74757 Slavkov Mobil: +420 734 713 826 E-mail: info@abanar.cz
Zadavatel:  Datum: 
Váš email: 
Adresa: 
IČO: 

OBJEDNÁVKA PŘEPRAVY č. 


SPZ vozidla:  Typ vozidla: 


Datum nakládky:
Místo nakládky:


Druh zboží:


Datum vykládky:
Místo vykládky:


Specifikace dopravy:


Cena za přepravu:  + 21% DPH


Všeobecné přepravní podmínky:
Smlouva o přepravě je uzavřena dnem, v němž dopravce písemně potvrdí odesílateli, že jeho objednávku na přepravu zásilky přijímá. Přijatou objednávku lze zrušit pouze písemnou formou. Právní poměry z přeprav zboží se řídí ustanoveními Úmluvy CMR a obchodního/Občanského zákoníku. Pojištění odpovědnosti za škodu, způsobenou na zásilce, zajišťuje dopravce. Veškeré více náklady, spojené s nedodržením dispozic uvedených na objednávce, hradí dopravce. Faktura bude vystavena do 7 dnů a zaslána na adresu uvedenou v objednávce. K faktuře s označením čísla objednávky bude připojena kopie objednávky a originál CMR list, potvrzený příjemcem zboží, popř. celními orgány. Splatnost faktury se posuzuje od jejího doručení se všemi průvodními doklady. Účastníci prohlašují, že jejich závazkový vztah z přepravní smlouvy se řídí Všeobecnými přepravními podmínkami.

  Souhlasím


Za objednatele: Za dopravce: